ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 24/2565 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาเตรียมความพร้อม และการทำความเข้าใจกับภาคประชาชน การก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรปราการ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดปราจีนบุรี

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 25/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจเพิ่มเติมโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน